Strona głównaRegulamin
Waluty
Kategorie

Regulamin

REGULAMIN sklepu www.skorzanebreloki.pl
(obowiązujący od 02 marca 2017)

1. Postanowienia ogólne.

1.1    Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.skorzanebreloki.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;
1.2    W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera – Mozilla, Firefox, itd.
1.3    Sprzedawcą jest firma  eM Partner Piotr Martin z siedzibą  w Pile przy ul. Kazimierza Wielkiego 16A/6, NIP 764-217-51-99; REGON 572092387;
1.4    Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej lub euro, oznaczone odpowiednim symbolem walutowym.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1    Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
2.2    Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
2.3    Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Pile przy Placu Konstytucji 3 Maja 7/2 w godzinach od 10:00 do 16:00;
2.4    Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:  
-    dane do wysyłki,
-    wybór płatności (pobranie lub przelew),
-    wybór operatora doręczenia zakupów (Paczkomat InPost, Kurier lub Poczta Polska)
koszt dostawy (na terenie Polski):
a)    za pobraniem od 18,50 (Paczkomat InPost) do 20,00 (Kurier)
b)    przedpłata na konto od 7,00 (Poczta Polska) do 16,99 (Kurier)
-    telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
-    ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury
(w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.5    Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na dane:

    eM Partner Piotr Martin
    ul. Kazimierza Wielkiego 16A/6
    64-920 Piła
    numer konta: PKO BP 04102038440000160201473685
    tytuł płatności: numer zamówienia lub nick Allegro

2.6 Czas wysyłki:
2.6.1    Sprzedaż detaliczna (Katalog produktów: Sprzedaż detaliczna i jego podkategorie oraz katalog Breloki NFC) - Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki.
Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
• firmy kurierskiej – czas dostawy maksymalnie 14 dni roboczych;
• Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 21 dni roboczych;

2.6.2    Sprzedaż hurtowa (pozostałe katalogi oprócz katalogów z pkt. 2.6.1 niniejszego Regulaminu) - Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 8 tygodni kalendarzowych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

2.7    Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7    W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z zamówionym przez niego towarem, zastrzegamy sobie prawo żądania od Klienta zapłaty poniesionych przez Sklep kosztów wysyłki towaru do Klienta oraz kosztów zwrotu przesyłki do Sklepu. Powyższe żądanie nie pozbawia Sklepu prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1    Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

eM Partner Piotr Martin
ul. Kazimierza Wielkiego 16A/6
64-920 Piła
tel. 604 776 193
e-mail: biuro@skorzanebreloki.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest w stopce strony lub tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.2     Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu płatność za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.3     Wyjątki od ustawowego prawa odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po do-starczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne al-bo programy komputerowe dostarczane w za-pieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;


4. Reklamacja

4.1     Reklamację prosimy zgłaszać listownie na adres:

eM Partner Piotr Martin
Plac Konstytucji 3 Maja 7/2
64-920 Piła

lub

e-mail: biuro@skorzanebreloki.pl

4.2     W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej, na podstawie rękojmi,  czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:   
-    zgłoszenie wady (usterki),
-    roszczenie,
-    dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3     Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

4.4     Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1    Firma eM Partner Piotr Martin jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2     Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;

6.2    Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;

6.3    Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
1.    dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
2.    dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
3.    umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
 
6.4      Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
6.5     Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  


7. Postanowienia końcowe.

7.1    Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień/warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);  

7.2    Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

7.3    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

7.4    W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

7.5    Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

7.5.1    W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1.    adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
2.    celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3.    prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4.    dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej


7.5.2     Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1. przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2. osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

7.6    W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających
z ww. aktu prawnego;

7.7    W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ")

Piła dnia 02 marca 2018 r.

- - - - - - -

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

eM Partner Piotr Martin
Plac Konstytucji 3 Maja 7/2
64-920 Piła
mail: biuro@skorzanebreloki.pl
    
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*)  umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru (*)

  ……………………………………………………………………………………………………………;
 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   ……………………………………………………………………………………………………………;
   ……………………………………………………………………………………………………………;
   ……………………………………………………………………………………………………………;

– Adres konsumenta(-ów)
   ……………………………………………………………………………………………………………;
   ……………………………………………………………………………………………………………;
   ……………………………………………………………………………………………………………;

Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

   ……………………………………………………………………………………………………………;
   ……………………………………………………………………………………………………………;
   ……………………………………………………………………………………………………………;

 Data …………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.